Tilstedeværelset

                                                                                     Individuellle kurs, undervisning og veiledning                                                                                                              Kurs i stress/angst/bekymringsmestring-Veiledning-Cos.parenting-foreldreveiledning -Øreakupunktur (Nada)-Yoga/meditasjon

Velkommen til Tilstedeværelset

Litt om meg

Hei, jeg heter Randi, har to døtre på 18 og 21 år, bor i Bodø med mann og yngste datter.

Jeg har jobbet med og jobber med forebygging av stresslidelser og har selv erfart hvordan stress-belastning over tid kan påvirke oss på ulike vis.

Jeg er opptatt av sammenhengen mellom kropp, fysisk og psykisk helse, hvordan alt påvirker hverandre i et spennende gjensidig forhold. 

Jeg jobber for meg selv hos Tilstedeværelset, der jeg ønsker å skape et rom der du skal finne nærvær og tilstedeværelse. Der jeg ønsker at du skal bli kjent med deg selv, bli bevisst kropp, følelser og tanker. Dine verdier, ønsker og drømmer... -for på den måten bli i stand til å forstå og gi uttrykk for hva du trenger, sette sunne grenser og ta valg som er rett for deg og dine. Å leve et liv som er meningsfylt for deg!Utdanning og praksis

Jeg jobber med kurs, undervisning , psykoedukasjon (behandling av psykiske helseplager ved hjelp av pedagigiske prinsipper), veiledning, forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Jeg har sosialfaglig utdanning, videreutdanning i psykisk helse, sertifisert Cos- Parenting foreldreveileder, kursleder i bekymringsmestring, tankevirusinstruktør og Coach.

Jeg har en transdiagnostisk tilnærming til psykologisk behandling og integrerer elementer fra ulike terapiretninger.

I kurs i stress/bekymrings-mestring og veiledning forøvrig, tar jeg sikte på å hjelpe deg til å endre mekanismer som skaper og opprettholder stress og/eller psykiske plager.  Jeg integrerer elementer fra tilknytningspsykologi, (meta)kognitive, mindfullbaserte og emosjonsfoukuserte terapiretninger for en helhetlig tilnærming. I tillegg bruker jeg kroppsbevissthet, bevegelse (yoga/meditasjoner) der det er naturlig. Eller bare yoga som i seg selv er et fantastisk verktøy for tilfriskning.

Jeg er yogalærer (grunn og videreutdanning gjennom Deva yoga -en terapeutisk tilnærming for muskel, skjelett- og stresslidelser. 500 timer CE -Yoga Alliance med fordypningsmoduler i bl.a. pustens kraft og mindfull yoga) og har erfaring med å sette Nada-øreakupunktur som supplerende behandling mot stress, uro, søvnforstyrrelser, overgangsplager og ulike typer avhengighet..

Jeg har erfaring som bl.a. klinisk konsulent, gründer, leder, som veileder og har over 25 års erfaring med å snakke med ungdom og voksne som kan oppleve å være i en utfordrende livssituasjon. 

Utdanningen, kursene og erfaringene har gitt meg verktøy som kan være til hjelp i prosessen din.

Jeg ser frem til å høre fra deg :)

Tlf 91756367

Kurs, undervisning, veiledning og behandling 

Kurs i stress/bekymringsmestring


Føler du at deg stresset mye av tiden og har vansker med å slappe av?

Opplever du å være plaget av angstsymptomer eller at hodet er fullt av bekymringstanker? Eller kanskje du kan kjenne deg igjen i begrepet "flink pike" eller "flink gutt" og er en som biter tennene sammen og jobber hardt på selv om musklene er stive og kroppen bare lengter etter hvile? 

Kurset i bekymringsmestring er et kurs for deg som kan kjenne deg igjen i dette, som kan oppleve angst, bekymringer, stress og ikke klarer å slappe av. For deg som kanskje har en kronisk stressaktivert kropp og trenger hjelp til å komme ut av den spenningstilstanden det er å konstant være i beredskap.


Er kurs i bekymringsmestring noe for deg?


*For deg som er plaget av vedvarende tankespinn, er selvkritisk, har vansker med å sette grenser og ivareta egne behov.                                                          *Opplever stress og bekymringer.                               *For deg som opplever at angst og bekymring går ut over livskvalitet og daglige fungering.                              * For deg som opplever vedvarende uro, nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen eller søvnvansker.


Vitenskapen bak

Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie.
Kurset er utviklet for å hjelpe deg som opplever å være plaget av angst, bekymringer og stress. Kurset bygger på prinsipper fra tre terapitilnærminger:
Metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre.
Mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept.
Det er også viet god plass til følelsene våre, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi.


Hvordan virker det?

Gjennom kurset vil du få verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen. Du vil lære nye måter å behandle deg selv på gjennom å bli mer selvmedfølende og selvbekreftende.
Kurs i bekymringsmestring har vist seg å redusere generelle psykiske plager, angstsymptomer, depresjonssymptomer og bekymringsaktivitet.
Det består av 9 ganger, samt en oppfølgingssamling (samling 10) etter 4-6 uker. Alle samlingene varer 1,5-2,5 timer avhengig av om du deltar i gruppe eller individuelt.

Du vil få hjelp til å ta et fugleperspektiv på egne tanker og tolkninger, til å være mer tilstede i nået med vennlighet og aksept, samt til å forstå og nyttiggjøre deg bedre av følelsene dine.
Du vil kanskje bli mer bevisst på hvordan tidligere erfaringer har påvirket din handlingsstil i dag. Du vil også lære nye måter å forholde deg til andre på gjennom å søke støtte, sette tydeligere grenser og beskytte deg selv der det er hensiktsmessig.


Virker kurset?

Ja, kurset har dokumentert effekt og alle ingrediensene i kurset er basert på vitenskap.


Gjennomføring

Kurset er manualbasert, noe som betyr at det følger et fast oppsett med temaer som gås gjennom.
Alle får utdelt egen kursbok. For å få maksimalt utbytte av kurset er det viktig at du deltar på alle samlingene. I tillegg vil du få mer utbytte hvis du setter av tid til å jobbe med materialet i mellom samlingene, og utfører de ukentlige hjemmeoppgavene.
Læringsmåter: Undervisning med powerpoint, kursbok med individuelle refleksjonsoppgaver, hjemmeoppgaver


Individuelt

Totalt kr 10 000

(kr 1000 pr gng, kun 500 kr pr time)

Ved betaling av totalbeløp, kr 9750

I tillegg kommer kursbok kr 530 + eventuell frakt

Mer informasjon:

Kurs i stress, angst, bekymringsmestring


Personlig veiledning/støttesamtaler

Personling veiledning

Kanskje opplever du hverdagen som utfordrende, kjenner på følelseskaos, ensomhet, tankekjør. stress, utmattelse. Kanskje befinner du deg i en livskrise.

Jeg tilbyr deg samtaler i en situasjon der du har behov for noen å dele tanker og følelser med.

Ved å ta deg selv på alvor, har du allerede sådd frøet for endring og vekst.

For meg som veileder/coach er samtale et meningsfullt og sentralt verktøy for blant annet endringsprosesser, å styrke selvfølelse- og mestringsstrategier. Jeg tar sikte på å gi deg verktøy og hjelp til å endre mekanismer som skaper og opprettholder stress og/eller psykiske plager.

Noen av verktøyene jeg bruker:

 • Psykoedukasjon, behandling av psykiske helseplager ved hjelp av pedagigiske prinsipper, som gir økt forståelse og økt bevissthet
 • (meta)kognitiv tilnærming
 • Coaching-teknikker
 • Oppmerksomt nærvær/avspenningsbehandling, kroppsbevisthet og mindfulnessbaserte teorier
 • Tilknytningspsykologi-Cos.P- foreldreveiledning
 • Emosjonsfokusert tilnærming


 • Walk and talk:

  Å være ute har i seg selv en terapeutisk effekt, gir kroppen umiddelbar ro og er en mindre uformell setting for samtalen. Vi går en tur i nærområdet på 60 min. Vi er i bevegelse, som stimulerer ubevisst tenkning, kreativitet og det kan være lettere å se løsninger. Kroppen produserer endorfiner, dopamin og serotonin, som kan gjøre at du føler deg mer glad, føler mer ro og sover bedre.

  Målet med turen er at du skal få luftet tankene dine, reflektert over og ryddet i egen situasjon. Mitt bidrag er noen å snakke med, perspektiv og refleksjoner, og enkle teknikker og verktøy som du kan ta i bruk.¨


  Nada-øreakupunktur


  NADA-akupunktur er et terapeutisk støtteverktøy hvor en benytter ørenes mikrosystem og soner til å stimulere kroppens selvleging. Dette er en standardisert øreakupunkturmetode, som består av fem ørepunkter.

  Overordnet er NADA kjent som en recovery-metode som gir stresslindring samt er et viktig fundament i personlig utvikling og håndtering av følelser og kriser.

  NADA er en forkortelse for National Acupuncture Detoxification Association, og modellen ble utviklet i 1970 på Universitetssykehus Lincoln i New York.

  Den benyttes i dag som supplerende behandling over hele verden, bl.a. på sykehus, i sosialt arbeid, på behandlingsinstitusjoner, i terapeutisk arbeid, i fengsler og i katastroferammede områder - bl.a. også etter 9/11 i New York, da NADA ikke forutsetter samtaleterapi og derfor ikke re-traumatiserer.

  NADA er en katalysator, som hjelper kroppen og sinnets egne selvhelbredende egenskaper. Reguleringen skjer bl.a via det autonome nervesystemet, kroppens hormoner og transmitterstoffer.

  NADA-akupunktur har vist seg effektiv ved bl.a.:

  • Stress, tankemylder, fysisk og psykisk uro, angst, nervøsitet, irritasjon ,søvnforstyrrelser og spenningstilstander

  • Avhengighet/abstinenser (Sukker, nikotin, koffein, alkohol, narkotika)

  • Overgangsplager, PMS-plager og andre hormonforstyrrelser.

  • Depresjon og depresjonslignende tilstander

  •Skjelving, svetting, kramper, verking, hodepine, hjerteklapp, kvalme/oppkast, kroppslig smerte

  Obs: dersom du er blodgiver, kan du ikke motta Nada-øreakupunktur.

  Bildet: illustrasjon på akupunktur i øret- ikke knyttet til Nada sine 5 punkter.

  Cos-parenting foreldreveiledning

  Det ligger i genene våre at vi ønsker å føle trygghet. Barn søker trygghet og omsorgsgivere ønsker å kunne gi dem det. Dette foreldreveiledningskurset bygger på tilknytningsteori og forskning om hvordan man ivaretar trygghet. Det gir foreldre verktøy for å bedre forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir, samt hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre og fremme trygg tilknyttning

  Foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

  Målet med kurset

  Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

  I kurset snakker vi om

  • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.

  Hvem kan være med?

  Foreldreveiledningskurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år. Kurset går over 8 kvelder, 2 timer hver gang. Dere bør ikke trenge tolk.

  Jeg holder individuelle kurs for enkeltpersoner eller familier

  Yoga/meditasjon

  DevaYoga for muskel, skjelett- og stess-lidelser:

  Deva Yoga er terapeutisk yoga, opprinnelig utviklet for forebygging, lindring og bedring av muskel og skjelettplager, stressrelatert plager og søvn.

  Deva Yoga brukes i dag av terapeuter, yogalærere og coacher som verktøy for fysisk og emosjonell helse og velvære i yogastudio, klinikk og sykehus i Norge.

  Erfareringer viser at de som er smerteprega kan ha stor nytte av denne yogaformen. Devayoga demper stress og spenninger, øker bevegelighet og gir større ro og bedre søvnkvalitet.
  Katrine Berge er grunnlegger av Deva Yoga og utdanning er tatt gjennom hennes yogalærerutdanninger.

  Yoga/avspenning/kroppskanning-meditasjon:

  For nervesystemet er avspenning viktig. Det er da kroppens restitusjons funksjoner kan aktiveres. Om vi aldri lar kroppen få hvile vil den være i en konstant tilstand av aktivitet som bl.a. kan føre til stress, tretthet, hodepine, humørsvingninger og mageproblemer. Fordeler med avspenning:

  • Det er enklere å finne tak i pusten.

  Økt kroppsbevissthet og fortåelse av kroppens signaler, spesielt ved tankemylder og høyt stressnivå.

  • Gir bedre konsentrasjon og hukommelse.

  • Gir mer energi og gjør at du føler deg roligere og i bedre humør

  .• Minsker uro og negative tanker

  .• Styrker immunforsvaret.

  Guidet avspenning/meditasjon hjelper kroppen til å finne ro, pusten til å bli dypere, tankene til å stilne.


  Mindful-massasje

  Lett massasje. Du ligger påkledd på en behandlingsbenk. Jeg ønsker å aktivere det parasympatiske nervesystemet slik at nervesystemet faller til ro . Hjerterytme synker, blodtrykket synker, pustsekvens og puls blir roligere. 

  Massasje/berøring kan vise til en endret balanse mellom signalstoffer i hjernen som utskiller større mengde av lykkehormonet dopamin og mindre stresshormoner. Du blir gladere og mer avslappet. 

  Dr. Kerstin Uvnås Moberg professor i fysiologi ved Karolinska sykehuset i Stockholm har skrevet bøkene «lugn og berøring -oxytocinets lækande verknad i kroppen» og «Nærhetens hormon-oxytocinets roll i relastioner»». Bøkene sammenfatter omfattende forskning som viser at berøring virker inn på hormoner, som igjen påvirker relasjoner. «Stresshormonet» kortisol reduseres, mens «fred og ro-hormonet» oxytocin øker.

  Med økt oppmerksomhet på kroppen, blir du mer bevisst og nærværende, sansene skjerpes og trening på nærvær gjør deg bedre på å føle, smake og lukte verden rundt deg. Du kan oppnå økt bevissthet om egen kropp, lære deg å kjenne signalene kroppen gir deg og på den måten bli bedre kjent med deg selv og egne behov.


  "where the attention goes the energy flows"

  Jeg ser frem til å treffe deg